<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, December 10, 2003

sanskrit.org has an article "The Importance of Sanskrit to Hinduism" and other sections such as Sanskrit Terms; Sanskrit Transliteration; Sanskrit Pronunciation and Diacritic Guide; Sanskrit Links; PDF document and MP3 (10MB) audio on Sanskrit Pronounciation Guide. The site includes audio files of chanting by Shri Varada Ramanuja (Apo histha maya, Nila Sukta, Sham no mitra sham, Dadhi kranvo akarisham, Purusha Sukta, Shri Sukta, Mitrasya carshani, Saha nau bhunaktu, Suryas ca ma manus ca, Narayana Suktam, Sattvika tyaga, Vishnu Suktam)

This page is powered by Blogger. Isn't yours?