<$BlogRSDUrl$>

Saturday, January 15, 2005

sa.nskR^itabhAShAyAH sUkShmAbhyAsArtham sa.nskR^itabhAShAprAvINyasampAdanArthaM shrI ga\. vA\. karandIkara likhitAni pustakAni atIva upayogIni santi |
sa.nskR^itabhAShAparichayaH |
sa.nskR^itabhAShA gR^ihe gR^ihe |
sa.nskR^itavaag.hvilAsaH |
hasat khelat sa.nskR^itam |
sa.nskR^itavAchanamAlA |
samparka :-
Shri G. V. Karandikar
Sanskrit Bhasha Sanstha
A-402 Shanti Apartment
Mahakali Nagar, Vidyalay Marg,
Mulund, Mumbai (E) 40081
25632253
kAryAdhyakShA sau\. sa.ndhyA miravaNakar 24225634
puNe sau\. madhurA gokhale 9520-25437632

This page is powered by Blogger. Isn't yours?